Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
Passie voor

Kennispraktijk voert regelmatig toegepast onderzoek uit. U kunt hierbij denken aan sportdeelnameonderzoek, vitaliteitsonderzoek sportverenigingen en beleidsevaluaties. Maar wij hebben een bijzondere passie voor:

1. Combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Wilt u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de inzet van buurtsportcoaches of weten wat de effecten en opbrengsten zijn van  combinatiefuncties op lokaal niveau? Kennispraktijk ondersteunt gemeenten bij de evaluatie en monitoring van de opbrengsten van de inzet van combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Op basis van de uitkomsten van de lokale monitor kan gemeentelijk worden besloten om, waar nodig en wenselijk, projecten uit te bouwen, te stoppen of aan te passen. Lees meer

2. Maatschappelijke rol sportverenigingen
Kennispraktijk werkt samen met Consult Actief binnen het concept MOVE 2.0. Bij de ontwikkeling van MOVE 2.0 heeft Kennispraktijk zich laten inspireren door de ‘5 d’s filosofie’ van Leen Zevenbergen. Vanuit dit gedachtegoed is een handleiding ontwikkeld bestaande uit 6 stappen: Dromen, Denken, Durven, Doen, Doorontwikkelen en Doorlichten. Per stap wordt omschreven welke activiteiten sportverenigingen zouden kunnen ondernemen om hun duurzame droom te laten uitkomen. Per fase worden concrete handvatten aangereikt. Sportverenigingen hoeven dus niet alles zelf te verzinnen. Voorbeelden van projectplannen, vragenlijsten, eenvoudige checklists en vergaderingen zijn namelijk bijgevoegd in de bijgeleverde toolkit.

3. Sportieve aanval op schooluitval
Hoe dringt u het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug? Wist u dat Sport daar een centrale rol in kan spelen? Een combinatie van Sport- en loopbaanactiviteiten kan invloed hebben op zaken als leerstijl, gedrag en leerresultaten. Kennispraktijk biedt vmbo- en mbo-scholen met SportMpower een
eenvoudige methode om dit in de praktijk te brengen. Lees meer...

4. Talentherkenning en -ontwikkeling
Kennispraktijk heeft veel kennis over talentherkenning en -ontwikkeling. Het bureau heeft onder andere een promovenda in de gelederen die onderzoek doet de invloed van sportblessures op talentontwikkeling (Alien van der Sluis). Ook voert  Kennispraktijk in het kader van het project Effectiviteit Interventies een onderzoek uit naar de vraag in hoeverre het Centre for Sports  & Education (CSE) in Zwolle de ontwikkeling van de leer- en sportresultaten van de talenten bevordert?

De volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal:
  • Wat is het effect van het CSE op de leerresultaten van de talentvolle sporters?
  • Wat is het effect van het CSE op de sportontwikkeling van de talentvolle sporters?
  • Wat is het effect van het CSE op de scores op zelfregulatie van talentvolle sporters?
  • Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren binnen het Topsport Leer Centrum en de sportondersteunende modules van het CSE?
5. Sportiviteit & Respect
Kennispraktijk heeft specifieke expertise op het gebied van Sportiviteit & Respect. Onder andere heeft het bureau onderzoek gedaan in opdracht van het project ‘Samen voor Sportiviteit en Respect’, een initiatief van elf sportbonden tegen wangedrag in de sport. Kennispraktijk onderzocht de spel- en gedragsregels bij verschillende bonden en hoe deze de regels handen en voeten kunnen geven binnen hun sport om effectiever op te treden tegen overtredingen.

6. Opvoeding door sport
Er is onvoldoende kennis beschikbaar over de psychosociale mechanismen in sportcontexten die van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Een van de medewerkers van Kennispraktijk (Jarno Hilhorst) is bezig met zijn promotieonderzoek, waarbij de vraag centraal staat hoe algemene sportcontexten (competitieve jeugdsport, schoolsport, vrijetijdsport, buurtsport) en specifieke sportinterventies van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

7. Fitness
Fitness is misschien wel de meest geschikte aanpak om als gezondheids- en leefstijlinterventie in te zetten. Er is echter nog maar weinig bekend over zowel de effecten van specifieke begeleidingsmodellen, zoals groepslessen en personal training, alsook de fitnessbranche als geheel. Op initiatief van EFAA hebben EFAA, HDD Groep, Activity Workx en Kennispraktijk daarom de handen ineen geslagen om onderzoek binnen de fitnessbranche een impuls te geven.
 


Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners