Nieuws

Hoe sport kan bijdragen aan de ontwikkeling van een omgevingsvisie

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit is een wet waarin bestaande wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving worden vereenvoudigd. Voor gemeenten betekent deze wet dat zij verplicht worden gesteld een omgevingsvisie op te stellen. Dit is een samenhangende (integrale) visie voor de fysieke leefomgeving die is gericht op de lange termijn. Met de komst van de Omgevingswet hebben gemeenten de verplichting om uitdrukkelijk aandacht te besteden aan aspecten die zich richten op het beschermen van de gezondheid. Gemeenten hebben echter geen verplichtingen ten aanzien van het bevorderen van de gezondheid, maar de Omgevingswet geeft hiertoe mogelijkheden. Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet biedt ruimte om sport en bewegen een plek te geven. Bijvoorbeeld:

  • een gezonde leefomgeving door kinderopvang, scholen, sportcomplexen en zorgcentra op afstand van drukke wegen te plaatsen (minder luchtverontreiniging, geluidshinder en meer veiligheid).
  • een beweegvriendelijke openbare ruimte die uitnodigt tot wandelen, hardlopen en fietsen.
  • een beweegvriendelijke omgeving stimuleert gemeenschapsvorming en leefbaarheid in de wijk.
  • een groene leefomgeving motiveert om te spelen en bewegen.

Sport- en beweegbeleid en de Omgevingswet komen bij elkaar bij de inrichting van de openbare ruimte, bereikbaarheid, mobiliteit, actief woon-werkverkeer, accommodatiebeleid, preventie op het vlak van gezondheid en de maatschappelijke waarde van sport en bewegen (sociale cohesie, leefbaarheid). Ook komen sport en bewegen en de Omgevingswet bij elkaar als het gaat over de nieuwe bewegrichtlijnen, namelijk op welke wijze een goede inrichting van de ruimte kan bijdragen aan het behalen van deze richtlijnen.

Ondersteuning van de beleidsadviseur sport

Gezondheid is één van de onderwerpen in de Omgevingswet. Adviseurs binnen de gemeente die zich bezighouden met gezondheid moeten dus met de Omgevingswet aan het werk. Mogelijk ook de beleidsadviseur sport. De Omgevingswet vraagt van de beleidsadviseur binnen gemeenten dat zij in staat is deel te nemen aan en invloed uit te oefenen op beleidsvorming van de fysieke leefomgeving. Naar verwachting zal de beleidsadviseur ondersteuning en advies willen op dit thema. Kennispraktijk en Kenniscentrum Sport werken samen aan een ondersteuningsaanbod om de beleidsadviseur sport zo goed mogelijke toe te rusten met kennisproducten en diensten. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe de beleidsadviseur sport kan worden ondersteund die actief wil bijdragen aan het ontwikkelen van  een omgevingsvisie. Dit gezamenlijk project is gestart in janauri 2018 en zal eindigen op juli 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan